MET Manager English Trainings, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 01-09-669922, Adószám: 12361412-1-42)

2017. január 01 - 2017. december 31.

időszakra vonatkozó,

Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló

Mérleg

A táblázatokból a nem releváns adatokat töröltük, mivel azok túlságosan lelassítanák a honlapot.

Tételsor elnevezése

Előző üzleti év adatai

Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások

Tárgyévi adatok

Ft.-ban

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A.Befektetett eszközök

1470000

 

1215000

I.Immateriális javak

743000

 

479000

Szellemi termékek

713000

 

773000

Üzleti vagy cégérték

30000

 

0

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

 

-294000

II.Tárgyi eszközök

727000

 

736000

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

1139000

 

1222000

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-412000

 

-486000

B.Forgóeszközök

2177000

 

2602000

III.Követelések

102000

 

257000

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

102000

 

191000

Egyéb követelések

0

 

66000

IV.Pénzeszközök

2075000

 

2345000

Pénztár, csekkek

12000

 

54000

Bankbetétek

2063000

 

2291000

Eszközök (aktívák) összesen

3647000

 

3817000

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D.Saját tőke

3178000

 

3317000

Jegyzett tőke

3000000

 

3 000000

IV.Eredménytartalék

42000

 

186000

VII.Adózott eredmény

136000

 

131000

F.Kötelezettségek

103000

 

325000

III.Rövid lejáratú kötelezettségek

103000

 

325000

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

17000

 

0

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

86000

 

325000

G.Passzív időbeli elhatárolások

366000

 

175000

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

366000

 

175000

Források (passzívák) összesen

3647000

 

3817000

EREDMÉNYKIMUTATÁS, összköltség eljárással

Tételsor elnevezése

Előző üzleti év adatai

Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások

Tárgyévi adatok

Ft.-ban

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

3965000

 

5180000

I.Értékesítés nettó árbevétele

3965000

 

5180000

III.Egyéb bevételek

63000

 

87000

Anyagköltség

327000

 

123000

Igénybe vett szolgáltatások értéke

357000

 

184000

Egyéb szolgáltatások értéke

114000

 

51000

IV.Anyagjellegű ráfordítások

798000

 

358000

Bérköltség

1625000

 

2808000

Személyi jellegű egyéb kifizetések

329000

 

894000

Bérjárulékok

462000

 

658000

V.Személyi jellegű ráfordítások

2416000

 

4360000

VI.Értékcsökkenési leírás

293000

 

367000

VII.Egyéb ráfordítások

348000

 

0

A.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

173000

 

182000

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

4000

 

1000

VIII.Pénzügyi műveletek bevételei

4000

 

1000

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

27000

 

39000

IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai

27000

 

39000

B.Pénzügyi műveletek eredménye

-23000

 

-38000

C.Adózás előtti eredmény

150000

 

144000

X.Adófizetési kötelezettség

14000

 

13000

D.Adózott eredmény

136000

 

131000